Ciljevi

 • Udruga ima za cilj unaprijeđenje kvalitete života, medicinske i socijalne szaštite djece s poteškoćama u razvoju  i njihovih obitelji. Udruga promovira prava djece s teškoćama u razvoju kroz ciljeve:

  • Kontinuirana medicinska i habilitacijska skrb

  • Promoviranje načela jednakih mogućnosti

  • Nediskriminacije

  • Poticanje i ohrabrivanje inkluzijske kulture u društvu

  • Puno sudjelovanje u društvu prema svojim mogućnostima

  • Prihvaćanje invaliditeta u društvu kao sastavnice ljudske raznolikosti

  • Prava roditelja i uvažavanje okolnosti

  • Provođenje obrazovanja i socijalizacije djece s teškoćama u razvoju

 • Aktivnosti

 • Udruga je pružatelj usluga kontinuirane habilitacijske skrbi. U tu svrhu angažira stručnjake relevantnih područja te potiče edukaciju istih.

  • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

  • informiranje članstva i javnosti o problemima djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji;

  • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);

  •  organiziranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima         (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);

  • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;

  • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s poteškoćama u razvoju;

  • surađuje sa lokalnom zajednicom (ostalim Udrugama, Veleučilištem u Vukovaru-studijem fizioterapije) u svrhu organiziranja volonterstva s ciljem i ohrabrivanja inkluzijske kulture u društvu budućih stručnjaka-promicatelja.

  • organizira aktivnosti društvenih događaja u Udruzi (igraonice, radionice, animaciju i sl.) u cilju socijalizacije djece.

  • izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.);

  • prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;

  • izrada i prodaja suvenira

  •radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.